نسخه الکترونیک کتاب صف بندی و نظم از مجموعه دستنوشته‌های آداب قیام منتشر شدچهارشنبه ۳۱, اردیبهشت ۱۳۹۹

نسخه الکترونیک کتاب صف بندی و نظم از مجموعه دستنوشته‌های آداب عملیات منتشر شد.

قرآن و سوره‌های آن انسان را به قیام فرامی‌خواند، قیامی که هیچ‌گاه به قعود نیانجامد. بنابراین با هر سوره‌ای می‌توان و نیز می‌بایست قیامی داست. هر قیامی را می‌توان از منظری مورد تحلیل قرار داد و برای پدیداری یک قیام مقدماتی لازم است و نیز برای به نتیجه رسیدن آن آدابی می‌بایست رعایت شود. این نوشتار ناظر به آداب قیام با رویکردِ صف‌بندی و نظم است و صف‌بندی را از مقدمات و آغازِ آن یعنی انتخاب یک عرصه و مقصد به اختیار فرد شروع کرده و تا رسیدن به نتیجه، با ارائه حقایق، اصول و بایسته‌هایی فرد را مشایعت می‌نماید.

این نوشتار که قیام را قیامی تعریف می‌کند که بتواند بنیانی از توحید را اقامه و شرک را از جا برکند، ضمن ارائه قواعد و اصول عرصه شناسی و مقصد شناسی برای قیام، به بایسته‌های برنامه‌ریزانه و نیز شیوه‌های خالص شدن در این قیام می‌پردازید.

مطالعه این نوشتار به افرادی که قصد دارند، در راه خداوند قیامی خالصانه نمایند توصیه می‌شود.

برای دریافت نسخه الکترونیک این کتاب به صفحه اختصاصی آن در سایت مراجعه نمایید و یا بر روی تصویر فوق کلیک کنید.