نسخه الکترونیک کتاب مناسک حج از مجموعه دست‌نوشته‌های آداب قیام منتشر شدچهارشنبه ۰۷, خرداد ۱۳۹۹

نسخه الکترونیک کتاب دستنوشته‌های مناسک حج از مجموعه دستنوشته های آداب قیام منتشر شد.

از دل کندگان به دل کندگان
دل دادگان به دل دادگان
مهاجران به مجاهدان
مسافران به حاضران
دوستداران حریم اهل بیت علیهم السلام
به
دوستداران حریم اهل بیت علیهم السلام
از عاشقان به مقام رسول الله صلی الله علیه و آله
به والهان مقام رسول الله صلی الله علیه و آله

برای تهیه نسخه الکترونیک این کتاب، به صفحه اختصاصی آن در سایت مراجعه نمایید.