نسخه الکترونیک کتاب امام خواهی از مجموعه دست‌نوشته‌های آداب قیام منتشر شدچهارشنبه ۰۷, خرداد ۱۳۹۹

نسخه الکترونیک کتاب دستنوشته‌های امام خواهی از مجموعه دستنوشته های آداب قیام منتشر شد.

بیشتر از امام داشتن، امام خواستن اهمیت دارد. امام خواستن نیازی است مربوط به هدایت و رشد که اگر تأمین نشود، انسان تیره بخت می‌شود.

امام خواستن یعنی بدانی خداوند شکوه و کمال انسان را به امت شدن قرار داده است و بدون امام، امت تشکیل نمی‌شود و بدون امت‌شدن انسان به کمال نمی‌رسد.

حکایت ان تقوموا لله مثنی و فردی چنین می‌گوید که هر کس باید با امام خود همراه شود تا به وسیله امامش امت شکل بگیرد.

امام خواهی یعنی اینکه بدانی بدون امام نه تنها یتیم و بی سرپرستی، بلکه بدون مقصد، مسیر و کمال هستی.

برای تهیه نسخه الکترونیک این کتاب، به صفحه اختصاصی آن در سایت مراجعه نمایید.