کتاب برنامه‌ریزی از مجموعه سخنرانی‌های موضوعی استاد احمدرضا اخوت منتشر شدپنج شنبه ۰۱, خرداد ۱۳۹۹

کتاب برنامه‌ریزی از مجموعه سخنرانی‌های موضوعی استاد احمدرضا اخوت منتشر شد.

انسان با ورودش به دنیا در بستری محفوف به زمان و مکان و انواع امکانات و محدودیت‌ها مستقر گردیده است و برای رسیدن به هر مقصدی بایستی مسیری را تعیین نموده و مراحلی را طی نماید و موانع را بشناسد و از طی مسیرش ارزیابی داشته باشد.

لذا قرار گرفتن در دنیا و مقصد دار بودن، ملازم با پدیدار شدن امری به نام برنامه‌ریزی می‌شود. آنچه از برنامه‌ریزی در نظرها وجود دارد نوعا بر چیدمان و زمانبندی کارها اطلاق می‌شود که اصطلاحا به آن قالب برنامه‌ریزی می‌گوییم.

کتاب برنامه‌ریزی، برنامه را از دو حیث قالب و محتوا بررسی نموده و ضمن اصالت دادن به محتوا در برنامه‌ریزی، قالب را وسیله‌ای برای تحقق محتوا برمی‌شمارد.

دأب در این کتاب، آموزش برنامه‌ریزی براساس قرآن و ادعیه است. آموزش برنامه‌ریزی براساس قرآن و ادعیه با توجه به تعریف ارائه شده از برنامه‌ریزی یعنی چگونه می‌شود محتوای برنامه‌ها را از قرآن و ادعیه اخذ شود و متناسب با فعل انسان قالبی به خود بگیرد تا فرد را به مقصد انتخاب شده برساند.

🌐 برای تهیه نسخه الکترونیک این کتاب، به صفحه اختصاصی آن در سایت مراجعه نمایید.