کتاب نیاز در ساختار انسان؛ براساس خطبه غرای امیرالمؤمنین منتشر شدپنج شنبه ۰۸, خرداد ۱۳۹۹

کتاب نیاز در ساختار انسان؛ براساس خطبه غرای امیرالمؤمنین منتشر شد.

نیاز یکی از مهم‌ترین موضوعات انسان‌شناسی و خودشناسی بوده و شناخت حقیقت آن و قرار دادنش در مدار حق، انسان را به حقیقت عبودیت و استعانت خالصانه از خدا می‌کشاند و سبب تحقق صفات کمال در او می‌شود.

نقش نیازها در زندگی به قدری مشهود است که به هر صورتی که شکل بگیرد ظاهر زندگی را به رنگ خود در آورده و توجه به نیاز به عنوان اصلی‌ترین تهییج‌کننده برای بروز واکنش‌ها و مهم‌ترین مختل‌کننده واکنش‌ها و به انحراف‌کشاننده آن است.

یکی از خطبه‌های بی‌نظیر نهج البلاغه که به صورت خاص به موضوع عوامل هدایت و گمراهی در انسان می‌‌پردازد خطبه غراءء ‌است. با مطالعه دقیق این خطبه می‌توان ابعاد مختلف موضوع نیاز را مطالعه کرد و از این طریق به مجموعه مسائلی که لازم است در زمینه «نیاز در ساختار انسان» مورد بررسی قرار گیرد پی برد.

جامعیت خطبه به قدری مشهود است که مخاطب را با تنوعی از ابعاد وجودی خود روبرو ساخته و در او انذار و تنبهی غیرقابل وصف ایجاد می‌کند.

مطالب این کتاب از خطبه غراء نهج البلاغه تدوین شده است که به حق خطبه‌ای بی‌نظیر و عجیب است و مطالب آن پایه همه علوم مربوط به انسان است.

برای تهیه این کتاب و دریافت توضیحات کامل پیرامون آن به صفحه اختصاصی کتاب در سایت مراجعه نمایید.