دفتر اول و دوم از مجموعه کتاب‌های روش‌شناسی تدبر در پدیده‌ها منتشر شدچهارشنبه ۰۸, بهمن ۱۳۹۹

دفتر اول و دوم از مجموعه کتاب‌های روش‌شناسی تدبر در پدیده‌ها منتشر شد.

«تعیین ویژگی های عمومی پدیده» و «تعیین گام‌های تدبر در پدیده‌ها» عناوین دفتر اول و دفتر دوم از مجموعه کتاب‌های روش شناسی تدبر در پدیده‌ها می‌باشد.

تدبر در پدیده‌ها تلاشی برای مطالعه نظام‌مند قرآن در استخراج قوانین مربوط به مخلوقات است تا به واسطه شیوه‌هایی بتوان همانطور که مطلوب قرآن است به مخلوقات نگریسته و از آنها بهره برد.

تدبر در پدیده در صدد است تا با اصلاح رویکرد متدبر به پدیده‌ها با توجه به قرآن و ارائه شیوه‌هایی فرد را در نظر به تکوین مخلوقات عالم خلق یاری نماید.

در دفتر اول از این مجموعه کتاب‌ها به اصول کلی رجوع به قرآن برای شناخت پدیده‌ها و کاربرد آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در دفتر دوم از این مجموعه کتاب‌ها با ارائه روش‌هایی زمینه را برای توجه به ویژگی‌های اختصاصی هر پدیده فراهم می‌سازد.

این کتاب‌ها به عنوان دعایی در گشوده شدن علم به اشیا و گسترش این علم تا شکوفایی تمدن توحیدی است که می‌‌تواند به شکل عمومی مورد توجه قرار گیرد و به اجابت خود نزدیک شود.

برای تهیه این دو کتاب به صفحه اختصاصی‌شان در سایت انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت علیهم السلام به آدرس مراجعه فرمایید:

صفحه اختصاصی دفتر اول: تعیین گام‌های تدبر در پدیده‌ها

صفحه اختصاصی دفتر دوم: تعیین ویژگی‌های عمومی پدیده