نسخه الکترونیک کتاب صوتی تربیت کودک ۲ تا ۷ سال با رویکرد طیب گزینی منتشر شدشنبه ۱۷, فروردین ۱۳۹۸

در ادامه انتشار نسخه الکترونیک کتاب تربیت کودک ۲ تا ۷ سال با رویکرد طیب گزینی، نسخه الکترونیک کتاب صوتی آن نیز منتشر شد. کتاب تربیت کودک با رویکرد طیب گزینی، از جمله کتاب‌های مهارتی مربوط به منظومه رشد است.

در دوره ی اول رشد که آغاز تکلم است، والدین به عنوان ولیّ کودک لازم است بهترین کلمه ها، کلام ها و شیواترین راه های ارتباطی را به کودک آموزش دهند تا کودک، رحمت الهی را از این طریق دریافت کرده و راه برای شکوفایی استعدادهایش هموار گردد.
لذا در این دوره، رزق کودک محبتی است که در قالب کلمات و رفتارهای طیب به کودک رسیده و طیب گزینی را در راه و رسم زندگی او ترسیم می نماید.هدف از نگارش این کتاب، ارائه مهارت های تربیتی مربوط به دوره اول رشد برای والدین و مریبان و هم چنین مدیران تربیتی جامعه است.

برای دریافت نسخه الکترونیکی این کتاب صوتی به صفحه اختصاصی کتاب صوتی تربیت کودک ۲ تا ۷ سال با رویکرد طیب گزینی مراجعه نمایید.