نسخه الکترونیک کتاب‌های صوتی گوهرستان المیزان منتشر شدیکشنبه ۲۵, فروردین ۱۳۹۸

نسخه الکترونیک کتاب‌های صوتی گوهرستان المیزان منتشر شد. در ادامه انتشار نسخه صوتی برخی از کتاب‌های گوهرستان المیزان، نسخه الکترونیک این کتب صوتی نیز منتشر شد. این کتب عبارتند از:

  • کتاب صوتی گوهرستان المیزان: زندگی توحیدی
  • کتاب صوتی گوهرستان المیزان: اعتماد به خدای یگانه
  • کتابی صوتی گوهرستان المیزان: باورهایی برای پایداری
  • کتاب صوتی گوهرستان المیزان: جلوه‌های ولایت
  • کتاب صوتی گوهرستان المیزان: دینداری هنرمندانه
  • کتاب صوتی گوهرستان المیزان: واسطه‌های هدایت
  • کتاب صوتی گوهرستان المیزان: قرائت و قیام

برای دریافت نسخه الکترونیک این کتب صوتی و دریافت توضیحات کامل به صفحه اختصاصی آنها در سایت مراجعه نمایید:

معرفی مجموعه کتب گوهرستان المیزان:

در تفسیر شریف المیزان نکات فراوانی وجود دارد که به بهانه سوره‌ها مطرح گردیده و می‌تواند به صورت مستقل منبع غنی‌ای برای مطالعه باشد. این نکات در مجموعه کتبی تحت عنوان گوهرستان المیزان گردآوری شده است.

کتاب‌های گوهرستان المیزان با این هدف تدوین شده است تا نکاتی از دریای بیکران علم و حکمت قرآن را از طریق تفسیر المیزان به عرصه زندگی وارد نماید.

این مجموعه هجده جلدی علاوه بر اینکه فرد را با جوهره المیزان آشنا می‌کند، می‌تواند به‌عنوان بانک معیار و ملاک برای تغییر سبک زندگی و دستیابی به سبک زندگی توحیدی مورد توجه قرار بگیرد.

مطالعه این مجموعه به شدت در سامان‌دهی ذهنی‌ در حوزه اعتقادات اثر دارد، و در واقع به این سؤال پاسخ می‌دهد که مهم‌ترین اصول و ملاک‌های یک زندگی موفق و توحیدی چیست؟ در واقع پاسخ به این سؤال جمع‌آوری شده و می‌توان این بسته را اینگونه معرفی کرد. این مجموعه باورهای سبک زندگی توحیدی یا عقل‌گرایی در زندگی توحیدی را توضیح می‌دهد، همچنین ملا‌ک‌ها و معیارهایی که زندگی را توحیدی می‌کند به‌صورت فهرست‌وار مطرح می‌کند.