نسخه الکترونیک کتاب اصول و مهارت‌های بلوغ با هم بودن منتشر شدشنبه ۰۷, اردیبهشت ۱۳۹۸

نسخه الکترونیک کتاب اصول و مهارت‌های بلوغ با هم بودن منتشر شد.

کتاب اصول و مهارت‌های بلوغ با هم بودن با تبیین مبانی و اصول شکوفایی «بلوغ با هم بودن» جهت کاربردی شدن مباحث در ابتدای هر فصل از کلام معصومین استفاده نموده و از میان آنها مهارت هایی در قالب تمرین پیشنهاد می نماید؛ در هر بخش و در خاتمه کتاب، فرد با پاسخ به پرسش هایی که مطرح شده است، می تواند با ارزیابی وضعیت موجود خود و فاصله آن با وضعیت مطلوب، سطح روابط خود را برای چنین بلوغی ارتقا دهد.

 

برای دریافت نسخه الکترونیک این کتاب و نیز دریافت توضیحات کامل پیرامون آن به صفحه اختصاصی آن در سایت مراجعه نمایید.