نسخه الکترونیک منظومه کتب تدبر در هستی منتشر شد.چهارشنبه ۳۰, مرداد ۱۳۹۸

نسخه الکترونیک منظومه کتب تدبر در هستی منتشر شد. این منظومه مشتمل بر کتب، ساختار وجودی هستی، تدبر در اسماء، تدبر در کتاب، تدبر در کلمه، تدبر در کلام، تدبر در آیات می‌باشد.

آنچه در قرآن و روایات در خصوص اوصاف خداوند و همچنین عالم هستی و تکوین بیان شده است، ساختاری نظام‌مند و یکپارچه از هستی را می‌نماید که درک این ساختار می‌تواند شناخت دقیق‌تر و کاربردی هر یک از مولفه‌ها را در ارتباط با مولفه‌های دیگر تبیین نماید. این مجموعه ضمن بیان ساختار هستی و مولفه‌های اصلی آن که ارتباط دقیقی با ساختار انسان و جامعه نیز دارد، انسان را به درک قوانین جاری در تمام عالم هستی سوق می‌دهد. بدین ترتیب این مجموعه نقش مهم و تأثیرگذاری در بازنگری به علومی دارد که می‌خواهند قوانین عالم را در حوزه‌های مختلف شناسایی نمایند.

برای دریافت نسخه الکترونیک این کتب و نیز دریافت توضیحات کامل پیرامون هر یک به صفحه اختصاصی آنها در سایت مراجعه نمایید.