نسخه الکترونیک کتاب‌های ساختار وجودی انسان، جامعه، هستی منتشر شد.یکشنبه ۲۴, شهریور ۱۳۹۸

نسخه الکترونیک کتاب‌های ساختار وجودی انسان، جامعه، هستی منتشر شد.

در این کتب علاوه بر بیان مولفه‌های اساسی مربوط به هر ساختار، نقشه بنیادی آن ساختار نیز ترسیم شده است. لذا علاقمندان برای آشنایی با عناصر و مولفه‌هایی که در ساختار انسان و نیز ساختار جامعه و هستی به عنوان عناصر پایه‌ای و اساسی مطرح است و نیز چگونگی ارتباط این عناصر بایکدیگر و نقش و جایگاه هر یک می‌توانند به این کتب مراجعه نمایند.

برای تهیه نسخه الکترونیک این کتب و نیز دریافت توضیحات کامل پیرامون هر یک به صفحه اختصاصی‌شان در سایت مراجعه نمایید.

  • جهت ورود به صفحه اختصاصی کتاب تبیین عناصر ساختار وجودی انسان به اینجا وارد شود.
  • جهت ورود به صفحه اختصاصی کتاب تبیین عناصر ساختار وجودی جامعه به اینجا وارد شود.
  • جهت ورود به صفحه اختصاصی کتاب آشنایی با ساختار هستی به اینجا وارد شود.