مجموعه کتب فهم قرآن در دبستان (برای ورود به صفحه هر کتاب روی تصویر آن کلیک کنید)جمعه ۰۸, آذر ۱۳۹۸

مجموعه کتب فهم قرآن در دبستان

هدف کلی در مقطع ابتدایی، رسیدن دانش‌آموزان به سطح خیرگزینی است. خیرگزینی یعنی برگزیدن بهترین حالت از بین چند گزینه بر اساس معیارهای الهی؛ و آنگاه عمل به گزینه انتخاب شده. برای رسیدن به سطح خیرگزینی می‌توان سه مرحله در نظر گرفت. مرحله اول: تفصیل دادن، یعنی در نظر گرفتن منظرها یا حالت‌های مختلف برای یک چیز. مرحله دوم: ترجیح بهترین حالت با رجوع به معیارهای حقیقی مناسب. و مرحله سوم: میل و رغبت و اراده برای انجام حالت ترجیح داده شده و عملی کردن آن. این سه مرحله در همه پایه‌ها پیگیری می‌شوند، اما تمرکز روی هر مرحله، به ترتیب در پایه‌های اول تا ششم تغییر می‌کند. در پایه‌های اول تا سوم، تمرکز روی مرحله اول و فعال کردن تفصیل در دانش‌آموزان است. محور آموزش در پایه اول، تقویت قوه شنوایی به عنوان ورودی؛ و فعال کردن ابرازهای پرنشاط به عنوان خروجی است. در واقع در این پایه، تفصیل دانش‌آموزان به واسطه تنوع دادن به ابرازهای آنها فعال می‌شود. به این صورت که با مواجه کردن دانش‌آموزان با انواع شنیدن در فضایی شاد و در قالب بازی‌های گروهی و به برکت سوره‌های قرآن، توان تنوع‌بخشی به ابرازها و شادی کردن‌ها در ایشان شکوفا می‌شود. در این پایه تنها ۲۰ درصد از زمان کلاس مستقیماً به قرائت و حفظ سوره‌ها و بیان مطالب آنها اختصاص دارد و ما بقی زمان کلاس صرف بازی و فعالیت‌های نشاط‌انگیز مرتبط با سوره‌ها می‌گردد.

فهم قرآن در دبستان و دبیرستان

برای ورود به صفحه اختصاصی هر کتاب بر روی تصویر کتاب مربوطه کلیک نمایید.

جلد اول: شادی و نشاط

جلد اول: کتاب شادی و نشاط 

کتاب «شادی و نشاط»، جلد اول از مجموعه شش جلدی فهم قرآن دبستان است که با هدف «آموزش قرآن همراه با فعال کردن انواع ابراز نشاط» در اختیار معلم پایه اول قرار می‌گیرد. در بخش فاتحه این کتاب، مختصری از ویژگی‌های دوره دوم رشد ـ که تقریباً با سن دانش‌آموزان دبستانی منطبق است ـ و خصوصیات بچه‌ها در این دوره سنی بیان می‌شود و پس از ارائه دو جدول که هدف تربیتی و سوره‌های ارائه شده در هریک از پایه‌های دبستان را نشان می‌دهد، اهداف تربیتی پایه اول دبستان برای معلم محترم توضیح داده می‌شود. در این کتاب، ۹ سوره برای طول سال تحصیلی و دو سوره برای تابستان در نظر گرفته شده که با سوره مبارکه حمد شروع می‌شود و سپس از آخر قرآن کریم با سوره ناس ادامه پیدا می‌کند و تا سوره ماعون را شامل می‌شود. هر فصل کتاب به یکی از این سوره‌ها اختصاص یافته که در قالب آن علاوه بر بیان چگونگی ارائه آن سوره برای دانش‌آموزان، معلم محترم را نیز تا حدودی با نکات تفسیری سوره مبارکه آشنا می‌کند. ضمناً نمونه‌هایی از چگونگی تدریس سوره در کلاس و نمونه‌هایی از انواع فعالیت کلاسی متناسب با تدریس سوره را ارائه می‌دهد. فصل آخر به طراحی فعالیت تابستانی بر اساس سوره‌های مبارکه فیل و قریش اختصاص یافته است.

جلد دوم: جداسازی

جلد دوم: کتاب جداسازی

کتاب «جداسازی»، جلد دوم از مجموعه شش جلدی فهم قرآن دبستان است که با هدف «آموزش قرآن همراه با آموزش انواع تمایز خوب و بد» در اختیار معلم پایه دوم قرار می‌گیرد. در بخش فاتحه این کتاب، مختصری از ویژگی‌های دوره دوم رشد ـ که تقریباً با سن دانش‌آموزان دبستانی منطبق است ـ و خصوصیات بچه‌ها در این دوره سنی بیان می‌شود و پس از ارائه دو جدول که هدف تربیتی و سوره‌های ارائه شده در هریک از پایه‌های دبستان را نشان می‌دهد، اهداف تربیتی پایه دوم دبستان برای معلم محترم توضیح داده می‌شود. در این کتاب، ۸ سوره برای طول سال تحصیلی و یک سوره برای تابستان در نظر گرفته شده است. این سوره‌ها با سوره قریش و سپس سوره فیل ـ که دانش‌آموزان در قالب فعالیت تابستانی با آنها آشنا شده‌اند ـ شروع می‌شود و تا سوره زلزال ادامه پیدا می‌کند. هر فصل کتاب به یکی از این سوره‌ها اختصاص یافته که در قالب آن علاوه بر بیان چگونگی ارائه آن سوره برای دانش‌آموزان، معلم محترم را نیز تا حدودی با نکات تفسیری سوره مبارکه آشنا می‌کند. ضمناً نمونه‌هایی از چگونگی تدریس سوره در کلاس و نمونه‌هایی از انواع فعالیت کلاسی متناسب با تدریس سوره را ارائه می‌دهد. فصل آخر به طراحی فعالیت تابستانی بر اساس سوره مبارکه قدر اختصاص یافته است.

جلد سوم: کشف رابطه‌ها

جلد سوم: کشف رابطه‌ها

کتاب «کشف رابطه‌ها»، جلد سوم از مجموعه شش جلدی فهم قرآن دبستان است که با هدف «آموزش قرآن همراه با آموزش جداسازی و کشف ارتباط» در اختیار معلم پایه سوم قرار می‌گیرد. در بخش فاتحه این کتاب، مختصری از ویژگی‌های دوره دوم رشد ـ که تقریباً با سن دانش‌آموزان دبستانی منطبق است ـ و خصوصیات بچه‌ها در این دوره سنی بیان می‌شود و پس از ارائه دو جدول که هدف تربیتی و سوره‌های ارائه شده در هریک از پایه‌های دبستان را نشان می‌دهد، اهداف تربیتی پایه سوم دبستان برای معلم محترم توضیح داده می‌شود. در این کتاب، ۸ سوره برای طول سال تحصیلی و یک سوره برای تابستان در نظر گرفته شده است. این سوره‌ها با سوره قدر ـ که دانش‌آموزان در قالب فعالیت تابستانی با آن آشنا شده‌اند ـ شروع می‌شود و تا سوره شمس ادامه پیدا می‌کند. هر فصل کتاب به یکی از این سوره‌ها اختصاص یافته که در قالب آن علاوه بر بیان چگونگی ارائه آن سوره برای دانش‌آموزان، معلم محترم را نیز تا حدودی با نکات تفسیری سوره مبارکه آشنا می‌کند. ضمناً نمونه‌هایی از چگونگی تدریس سوره در کلاس و نمونه‌هایی از انواع فعالیت کلاسی متناسب با تدریس سوره را ارائه می‌دهد. فصل آخر به طراحی فعالیت تابستانی بر اساس سوره مبارکه بلد اختصاص یافته است.

جلد چهارم: کشف اولویت‌ها

جلد چهارم: کشف اولویت‌ها

کتاب «کشف اولویت‌ها»، جلد چهارم از مجموعه شش جلدی فهم قرآن دبستان است که با هدف «آموزش قرآن همراه با آموزش اولویت‌بندی در برنامه‌ها» در اختیار معلم پایه چهارم قرار می‌گیرد. در بخش فاتحه این کتاب، مختصری از ویژگی‌های دوره دوم رشد ـ که تقریباً با سن دانش‌آموزان دبستانی منطبق است ـ و خصوصیات بچه‌ها در این دوره سنی بیان می‌شود و پس از ارائه دو جدول که هدف تربیتی و سوره‌های ارائه شده در هریک از پایه‌های دبستان را نشان می‌دهد، اهداف تربیتی پایه چهارم دبستان برای معلم محترم توضیح داده می‌شود. در این کتاب، ۶ سوره برای طول سال تحصیلی و یک سوره برای تابستان در نظر گرفته شده است. این سوره‌ها با سوره بلد ـ که دانش‌آموزان در قالب فعالیت تابستانی با آن آشنا شده‌اند ـ شروع می‌شود و تا سوره بروج ادامه پیدا می‌کند. هر فصل کتاب به یکی از این سوره‌ها اختصاص یافته که در قالب آن علاوه بر بیان چگونگی ارائه آن سوره برای دانش‌آموزان، معلم محترم را نیز تا حدودی با نکات تفسیری سوره مبارکه آشنا می‌کند. ضمناً نمونه‌هایی از چگونگی تدریس سوره در کلاس و نمونه‌هایی از انواع فعالیت کلاسی متناسب با تدریس سوره را ارائه می‌دهد. فصل آخر به طراحی فعالیت تابستانی بر اساس سوره مبارکه انشقاق اختصاص یافته است.

جلد پنجم: میل به خوبی‌ها

جلد پنجم: کتاب میل به خوبی‌ها

کتاب «میل به خوبی‌ها»، جلد پنجم از مجموعه شش جلدی فهم قرآن دبستان است که با هدف «آموزش قرآن همراه با ساده کردن انجام کارهای خوب» در اختیار معلم پایه پنجم قرار می‌گیرد. در بخش فاتحه این کتاب، مختصری از ویژگی‌های دوره دوم رشد ـ که تقریباً با سن دانش‌آموزان دبستانی منطبق است ـ و خصوصیات بچه‌ها در این دوره سنی بیان می‌شود و پس از ارائه دو جدول که هدف تربیتی و سوره‌های ارائه شده در هریک از پایه‌های دبستان را نشان می‌دهد، اهداف تربیتی پایه پنجم دبستان برای معلم محترم توضیح داده می‌شود. در این کتاب، ۳ سوره برای طول سال تحصیلی و یک سوره برای تابستان در نظر گرفته شده است. اولین سوره، سوره انشقاق است ـ که دانش‌آموزان در قالب فعالیت تابستانی با آن آشنا شده‌اند ـ و سپس سوره‌های مطففین و انفطار. هر فصل کتاب به یکی از این سوره‌ها اختصاص یافته که در قالب آن علاوه بر بیان چگونگی ارائه آن سوره برای دانش‌آموزان، معلم محترم را نیز تا حدودی با نکات تفسیری سوره مبارکه آشنا می‌کند. ضمناً نمونه‌هایی از چگونگی تدریس سوره در کلاس و نمونه‌هایی از انواع فعالیت کلاسی متناسب با تدریس سوره را ارائه می‌دهد. فصل آخر به طراحی فعالیت تابستانی بر اساس سوره مبارکه تکویر اختصاص یافته است.

جلد ششم: گسترش خوبی‌ها

جلد ششم: گسترش خوبی‌ها

کتاب «گسترش خوبی‌ها»، جلد ششم از مجموعه شش جلدی فهم قرآن دبستان است که با هدف «آموزش قرآن همراه با هم‌اندیشی برای گسترش خیر» در اختیار معلم پایه ششم قرار می‌گیرد. در بخش فاتحه این کتاب، مختصری از ویژگی‌های دوره دوم رشد ـ که تقریباً با سن دانش‌آموزان دبستانی منطبق است ـ و خصوصیات بچه‌ها در این دوره سنی بیان می‌شود و پس از ارائه دو جدول که هدف تربیتی و سوره‌های ارائه شده در هریک از پایه‌های دبستان را نشان می‌دهد، اهداف تربیتی پایه ششم دبستان برای معلم محترم توضیح داده می‌شود. در این کتاب، ۴ سوره برای طول سال تحصیلی در نظر گرفته شده است. این سوره‌ها با سوره تکویر ـ که دانش‌آموزان در قالب فعالیت تابستانی با آن آشنا شده‌اند ـ شروع می‌شود و به سوره نبأ ختم می‌شود. هر فصل کتاب به یکی از این سوره‌ها اختصاص یافته که در قالب آن علاوه بر بیان چگونگی ارائه آن سوره برای دانش‌آموزان، معلم محترم را نیز تا حدودی با نکات تفسیری سوره مبارکه آشنا می‌کند. ضمناً نمونه‌هایی از چگونگی تدریس سوره در کلاس و نمونه‌هایی از انواع فعالیت کلاسی متناسب با تدریس سوره را ارائه می‌دهد.