نسخه الکترونیک کتاب دوره‌های رشد تفکر اجتماعی- جلد چهارم: بلوغ عاطفی منتشر شدیکشنبه ۱۳, بهمن ۱۳۹۸

نسخه الکترونیک کتاب دوره‌های رشد تفکر اجتماعی- جلد چهارم: بلوغ عاطفی منتشر شد.

دوره چهارم رشد به نام بلوغ عاطفی نامگذاری شده زیرا انسان در این دوره توان یافته است تا از وجوه مختلف خود را در معرض انواع زندگی و آراستگی قرار دهد و با تنوعی از بستر و سبک زندگی روبرو شود و از رهگذر این تنوع، مسیر قرب و کمال را با شکل‌گیری صفات زیبا طی کند. در این دوره انسان امکان یافته است تا با عطف‌های مختلف با دیگران به تنوعی از پیوندهای مختلف دست یابد و در اثر این عطف‌ها مکارم اخلاق را از خود بروز دهد. تجربه زندگی جوانمردانه، زندگی سخاوتمندانه، زندگی برادرانه، زندگی عاشقانه، ‌زندگی ولایتمدارانه نتیجه عطف با دیگران و ظهور مکارم اخلاق در این دوره است.

برای دریافت نسخه الکترونیک این کتاب و دریافت توضیحات کامل پیرامون آن به صفحه اختصاصی کتاب در سایت مراجعه نمایید.